fbpx

Algemene voorwaarden

Taxi App Bobbie 

VOOR TAXICHAUFFEURS EN PASSAGIERS.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van applicatiesoftware voor mobiele telefoon (app) aangeboden door Taxi App Bobbie. De gebruiker verklaart dat hij akkoord gaat met alle voorwaarden uiteengezet door
Taxi App Bobbie voor toegang tot en verzoek om diensten. Als u het niet eens bent met de gebruiksvoorwaarden van het systeem en het privacybeleid van Taxi App Bobbie of niet bereid zijn eraan te worden gekoppeld, installeer de app niet of verwijder deze meteen en maak er geen gebruik van.
1. VOORWAARDEN:
(1.1) "Taxichauffeur": de gebruiker moet uitgenodigd worden om zich te kunnen registreren als taxichauffeur door Taxi App Bobbie om deel te kunnen nemen aan het project;
(1.2) "Passagier" is elke gebruiker die zich aanmeldt en zich registreert als passagier in de app;
(1.3) "Diensten" betekent de personen-vervoersdiensten door middel van een taxi geleverd door de taxichauffeurs aan de passagiers.
(1.4) "Gebruiker": taxichauffeurs en passagiers.
2. WAT IS DE APP
a) Taxi App Bobbie-app is een website en smartphone-applicatie voor passagiers die kan worden gedownload en gratis geïnstalleerd. Het biedt een manier om een taxi te bestellen. Via het systeem staat Taxi App Bobbie toe, dat passagiers zich volledig gratis kunnen aanmelden en een taxirit bestellen. Het systeem vindt automatisch een geschikte taxi en toont informatie over de geschatte aankomsttijd.
3. REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM
a) Bij het registreren stemt de gebruiker ermee in om nauwkeurige informatie te verstrekken, volledig en bijgewerkt zoals gevraagd op het ingevulde formulier. Taxi App Bobbie is niet verplicht toezicht te houden op of de juistheid van de informatie.
b) Alleen personen met volledige rechtsbevoegdheid mogen deelnemen aan het project. Personen mogen niet van Taxi App Bobbie gebruik maken als ze de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, tenzij bijgestaan door hun wettelijke vertegenwoordiger.
d) Taxi App Bobbie is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de bekendmaking van het wachtwoord aan derden. Hiervoor bent u als enige verantwoordelijk.
e) U mag de registratie van de gebruiker op geen enkele manier overdragen aan een derde partij.
4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
- Relatie taxichauffeur passagier:
a) Taxi App Bobbie biedt geen vervoersdiensten per taxi, maar dient alleen als tussenpersoon om de dienstplanning voor de taxi te optimaliseren. Door de afname van diensten geleverd door de taxichauffeur, erkent de passagier dat Taxi App Bobbie geen directe associatie heeft met de taxichauffeur, Taxi App Bobbie vergemakkelijkt alleen het contact tussen taxichauffeur en passagier. De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat Taxi App Bobbie niet aansprakelijk is voor enige handeling of nalatigheid van een gebruiker, hetzij door diefstal, verbreking van verbintenis als gevolg van een handeling, discussies en andere, inclusief de effectieve vervulling van de door de gebruikers aangegane verplichtingen. De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat, door zich te registreren en daarmee het beleid van de dienst te aanvaarden, deze diensten met zijn eigen middelen en exclusief voor eigen risico worden uitgevoerd.
- Van beschikbaarheid en inconsistentie in het systeem:
b) Taxi App Bobbie garandeert niet dat het systeem zonder enige onderbreking beschikbaar zal zijn en dat het altijd foutloos zal zijn en is daarom niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan gebruikers.
c) U gaat ermee akkoord dat Taxi App Bobbie ook niet verantwoordelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt aan uw telefoon als gevolg van het gebruik van de app.
d) Taxi App Bobbie is niet aansprakelijk voor enige fout of inconsistentie van informatie met andere onafhankelijke systems, gespecialiseerd in de dienstverlening voor GPS, radar en dergelijke.
- Schadevergoeding:
e) Gebruiker stemt ermee in om de Taxi App Bobbie en zijn vertegenwoordigers te vrijwaren van, en schadeloos te stellen van claims, rechtszaken, verliezen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria en gerechtskosten
voor de schade die ze veroorzaken.
5. VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN RISICO'S VAN PASSAGIERS.
a) De passagier verklaart dat hij de dienst uit eigen vrije wil en vrije keuze gebruikt en
erkent en accepteert zijn verantwoordelijkheid en risico voor het gebruik van de app.
- De aanvaarding en weigering en annulering van diensten:
b) De aanvaarding en weigering van de dienst kan in eerste instantie gebeuren door de taxichauffeur bij het ontvangen van een melding voor een rit. Passagier kan het contract om welke reden dan ook opzeggen.
Beiden erkennen dat Taxi App Bobbie niet aansprakelijk is voor vertragingen, annuleringen of het niet annuleren van het contract en miscommunicatie tussen passagier en chauffeur, noch voor enige vertraging of mislukking bij de levering van diensten van de taxichauffeur.
- De informatie en risico's van de dienst:
c) De passagier erkent en verklaart dat hij alle risico's begrijpt en zich ervan bewust is het gebruik van de app en het contracteren van diensten.
d) Door de diensten te aanvaarden, erkent de passagier dat Taxi App Bobbie niet betrokken is bij de contractuele relatie tussen bestuurder en passagier.
6. SANCTIES
a) Taxi App Bobbie kan de rekening van elk account in kennis stellen, opschorten of beëindigen, tijdelijk of permanent gebruiker op elk moment en onderneem juridische stappen als: (i) een van de verklaringen, garanties en verplichtingen schendt opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden enig beleid of regels en ernaast, (ii) bedrieglijk of frauduleuze praktijken, of (iii) Taxi App Bobbie concludeert, naar eigen goeddunken, dat de activiteiten en attitudes anderen of de Taxi App Bobbie zelf schade heeft berokkend of kan veroorzaken. De gebruiker heeft hier geen recht op schadeloosstelling of compensatie voor de annulering of opschorting van uw account op het systeem.
7. LICENTIE
a) Taxi App Bobbie verleent de Gebruiker een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-commerciële en volledig herroepbare licentie om de app of website op zijn mobiel of computer te gebruiken, in overeenstemming met en overeenkomst
van de voorwaarden in deze overeenkomst. Taxi App Bobbie behoudt zich alle rechten op de website voor, niet uitdrukkelijk hier vermeld.
b) Taxi App Bobbie is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de gebruiker die heeft gekopieerd, overgedragen, door de App of Website beschermde inhoud, verspreid of gebruikt, waarbij de rechten van anderen worden geschonden.
8. ALGEMENE VOORWAARDEN
a) Deze gebruiksvoorwaarden genereert geen partnerschapsovereenkomst op kantoor, in franchise of in dienstverband een relatie tussen de gebruiker en de Taxi App Bobbie.
b) Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door Taxi App Bobbie worden gewijzigd. De wijzigingen worden van kracht automatisch op de datum van publicatie van de nieuwe versie in te zien op de website van Taxi App Bobbie.
c) Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van elk land en alle geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer die niet door partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
d) Door u als bestuurder of passagier in het systeem te registreren en deze voorwaarden elektronisch te accepteren door te klikken op de "Ik accepteer de gebruiksvoorwaarden", verklaart de gebruiker automatisch en onvoorwaardelijk deze na te leven
voorwaarden en alle andere beleidsregels en regels die in het systeem beschikbaar zijn.
9. GEBRUIK VAN DE SERVICE
Alleen geregistreerde gebruikers mogen Taxi App Bobbie gebruiken om taxi's te bestellen. Door u te registreren om de service te gebruiken, bent u het eens zijn met:
a) Geef waarheidsgetrouwe en up-to-date informatie tijdens het registratieproces en gebruik alleen de service te goeder trouw, zonder enige wet te overtreden in het land waar de taxi wordt gevraagd.
b) Maak nooit misbruik van de service door een taxi aan te vragen zonder de bedoeling deze te gebruiken. Als er zich een probleem voordoet tijdens het gebruik van de dienst zullen gebruikers te goeder trouw proberen het probleem op te lossen met behulp van de taxichauffeur en de klantenservice van Taxi App Bobbie.
c) Gebruik de service nooit op een manier die schade toebrengt aan Taxi App Bobbie of een van haar partners.
10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN
Gebruikers accepteren dat Taxi App Bobbie uitsluitend fungeert als een dienst voor het plannen/koppelen van zijn gebruikers en taxichauffeurs, en dat zij niet verantwoordelijk is voor eventuele problemen die zich voordoen tijdens de taxirit, zoals bijvoorbeeld ongevallen, vertragingen of autopech.
Taxi App Bobbie, aan de andere kant, verbindt zich ertoe om een screeningdienst te bieden, zodat alleen taxichauffeurs met een goede reputatie in hun stad deelnemen aan de dienst.
11. INTELLECTUELE EIGENDOM
Door gebruik te maken van de dienst worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen tussen Taxi App Bobbie's en haar gebruikers. Gebruikers stemmen ermee in om geen materiaal te stelen en schermen of illustraties die door de applicatie worden gepresenteerd te publiceren, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Taxi App Bobbie, tijdens het gebruik van de service.
12. BEËINDIGING
Taxi App Bobbie behoudt zich het recht voor om elke gebruiker op zijn platform te blokkeren als het vermoedt dat deze gebruiker probeert misbruik te maken van het platform of taxichauffeurs, Taxi App Bobbie-medewerkers, partners of anderen te misleiden via het platform. Deze acties omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het gebruik van gestolen creditcards, taxi's aanvragen zonder de intentie om aan boord te gaan, niet betalen voor de dienst, en voortdurend annuleren van verzoeken voordat de taxi arriveert.

Waar wacht u nog op?

Begin met Taxi bestellen 2.0!